Nahrávám ...
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CK ETI Česká republika

Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721)

rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A30:

 

pojištění   -   rozsah pojištění limit pojistného   -   plnění / pojistná částka

 

1. pojištění léčebných výloh v zahraničí:

 a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 7.000.000 Kč

 b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let 1.000 Kč / 1 noc  max. 10.000 Kč

 c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1.000 Kč / 1 noc  max. 10.000 Kč

 d) přeprava tělesných ostatků 175.000 Kč

 e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek 2.500 Kč

 f) ošetření jednoho zubu celkem za všechny zuby 2.500 Kč max. 7.500 Kč

 g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě cestovní náklady 25.000 Kč ubytování 1.000 Kč / 1 noc maximálně 10.000 Kč h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí  cestovní náklady 25.000 Kč ubytování 1.000 Kč / 1 noc  maximálně 10.000 Kč

asistenční služby v zahraničí 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí bez limitu

2. pojištění zavazadel:

 - poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, z toho: 18.000 Kč max. však 9.000 Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč

 a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění (jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění)

 9.000 Kč  max. však 4.500 Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč

 b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění (jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění)

9.000 Kč  max. však 4.500 Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč

opožděné dodání zavazadel leteckou společnost - náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí - nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč déle než 48 hod – 9.000 Kč

poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů - náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí - 10.000 Kč

3. pojištění odpovědnosti:

 a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000 Kč

 b) majetková újma na věci nebo na zvířeti 1.000.000 Kč

 c) jiná majetková újma 500.000 Kč

 d) náklady na advokáta / náklady kauce /  celkem 50.000 Kč / 75.000 Kč /  max. 125.000 Kč

4. úrazové pojištění:

 - trvalé následky úrazu 180.000 Kč

 - smrt v důsledku úrazu 90.000 Kč

5. pojištění zrušení objednaných služeb

 - onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin 

balík pojištění A30 80% stornopoplatku max. 30.000 Kč / 1 osoba celkem max. 90.000 Kč

6. pojištění nevydařené dovolené

 - odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny

400 Kč / den hospitalizace pojištěnému 240 Kč / den spolu přihlášené osobě

7. pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

 - nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné vrátit se původně předpokládaným dopravním prostředkem

8.000 Kč / osoba celkem max. 32.000 Kč

8. pojištění doprovodu

 - nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého bydliště

24.000 Kč

9. pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

 a) nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem ze zahraničí do místa trvalého bydliště

8.000 Kč / osoba  celkem max. 32.000 Kč

 b) nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu 16.000 Kč / osoba  celkem max. 64.000 Kč

10. pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

 - nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti, nebo

6.500 Kč / 1 osoba

 - ubytování v místě pojistné události

11. pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

 - odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku o více než 6 hodin při cestě do a ze zahraničí z důvodu mimořádné události

80 Kč / hodina max. 800 Kč / 1 osoba

 12. pojištění opožděného nástupu na zájezd

nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu za takový počet dnů, o jaký pojištěný nastoupil na zájezd později

2.400 Kč / osoba celkem max. 8.000 Kč

Sazebník pojistného:

50,- Kč / den / dospělý 

35,- Kč / den / dítě

 

Územní platnost pojištění: 

Evropa pojištění s touto územní platností se sjednává, pokud je cílová destinace zájezdu v evropských státech a také se sjednává pro Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Arménii, Ázerbájdžán, Gruzii a evropskou část Ruské federace.

Upozornění!

 Pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly na území České republiky, v zemi trvalého pobytu pojištěného a v zemi, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

 Pokud během cesty do cílové destinace zařazené do územní platnosti Mimo Evropu pojištěný prochází některou ze zemí zařazených do územní platnosti Evropa, pojištění se vztahuje i na tyto pojistné události. 

 Pokud během cesty do cílové destinace zařazené do územní platnosti Svět pojištěný prochází některou ze zemí zařazených do územní platnosti Evropa nebo Mimo Evropu, pojištění se vztahuje i na tyto pojistné události.