loading
facebook instagram
 • Klidná dovolená u Rudého moře!

 • Egypt - krásné počasí po celý rok...

 • Vlastní síť hotelů RED SEA HOTELS - mnoho výhod!

 • Early check in / Late check out ZDARMA, jen u nás...

 • ETI nabízí možnost zůstat na pokoji až do Vašeho transferu, bez poplatku.

 • Zkušení delegáti hovořící česky a slovensky, transféry přímo na hotel.

 • ALL INCLUSIVE 24 hodin! Nabídky pro rodiny s dětmi.

 • Skvělý servis u nádherného moře - jen 4 hodiny z Prahy!

 • Jsme německá cestovní kancelář - poznejte rozdíl...

 • Přes 100 000 spokojených zákazníků od roku 2005!

 • Moře, které si může dovolit každý!

 • Odlétáme i z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska..

 • naše letiště: Praha, Mnichov, Norimberk, Drážďany, Linec, Salzburg, Katowice a Bratislava

 • Všechny uvedené ceny jsou ověřené v reálném čase!

Hledat a rezervovat


HOT LINE
Tel: +420 / 272 011 311
Otevírací doba:
PO – PÁ 9.00 – 18.00

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH A PLATEBNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE CK ETI S.R.O.

 

1)    Úvodní ustanovení a definice pojmů

 

1.       Všeobecné obchodní podmínky účasti na Zájezdech a platební podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“ nebo „VOP“) cestovní kanceláře CK ETI s.r.o. (dále jen „Cestovní kancelář“ nebo „CK“) jsou platné pro všechny Zájezdy, jakož i jednotlivé služby cestovního ruchu poskytované přímo Cestovní kanceláří nebo prostřednictvím jejího zprostředkovatele. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné i pro Zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu jiného poskytovatele, které Cestovní kancelář zprostředkovává, pokud tak určil pořadatel Zájezdu či poskytovatel služeb, a pokud o tom byl objednatel v souvislosti se zprostředkovaným Zájezdem nebo službou cestovního ruchu informován. CK vždy informuje objednatele o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před učiněním závazné objednávky.

 

2.       Pro účely těchto Všeobecných podmínek se rozumí:

 

a.    Cestovní kanceláří, resp. CK – společnost CK ETI, s.r.o., IČO: 05923697, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 273082. Cestovní kancelář v rámci své podnikatelské činnosti:

                                                               i.      obstarává, organizuje, nabízí a prodává Zájezdy koncovým zákazníkům;

                                                             ii.      obstarává, organizuje a nabízí jednotlivé služby cestovního ruchu;

                                                            iii.      na základě zvláštních smluv o spolupráci uzavřených s jinými pořadateli Zájezdů a poskytovateli služeb cestovního ruchu zprostředkovává pro tyto partnery prodej Zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu;

b.    Objednatelem – fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právnímu jednání, která uzavřela s CK Smlouvu o Zájezdu a/nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva o zájezdu uzavřena (též „Spolucestující“) a/nebo osoba, na kterou byl Zájezd nebo služba postoupeny ;

c.    Zprostředkovatelem – fyzická nebo právnická osoba, podnikající na základě živnostenského oprávnění v oblasti cestovního ruchu, která s CK uzavřela smlouvu o obchodním zastoupení a na jejímž základě zprostředkovává pro CK prodej Zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu;

d.    Zájezdem – soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu  pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud

                                                               i.      soubor těchto služeb je nabízen CK, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o Zájezdu, nebo

                                                             ii.      bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu

1.       zakoupeny na jediném prodejním místě CK a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,

2.       nabízeny, prodávány nebo účtovány CK za celkovou cenu,

3.       inzerovány nebo prodávány s označením „Zájezd“ nebo s podobným označením,

4.       sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo

5.       zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém CK, se kterou je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

e.    Smlouvou o zájezdu – Smlouva o zájezdu uzavřená mezi CK a Objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky a katalog nebo jiná nabídka obsahující podrobné vymezení Zájezdu;

f.     Smlouvou o službě – smlouva o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu. 

g.    Občanským zákoníkem – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

2)    Rezervace a vznik smluvního vztahu

 

1.       Smluvní vztah mezi Objednavatelem a CK vzniká uzavřením Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o službě. Smlouvu může uzavřít i obchodní zástupce CK, pokud je k tomu zmocněn.

 

2.       Uzavření Smlouvy o zájezdu předchází rezervace Zájezdu. Každé rezervaci bude ze strany CK přiděleno rezervační číslo, které je Objednatel Zájezdu povinen uvádět při každé další komunikaci s CK.

 

3.       V návaznosti na rezervaci zašle CK elektronickou formou Objednateli formulář Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o službě, který Objednatel vyplní. Doručením úplně vyplněného formuláře zpět CK je Smlouva o zájezdu nebo službě uzavřena. Smlouva o zájezdu nebo o službě nevyžaduje písemnou formu s vlastnoručními podpisy, naopak postačuje potvrzení smlouvy elektronicky.

 

4.       Před uzavřením Smlouvy o zájezdu předá CK objednateli kromě konkrétní nabídky Zájezdu a těchto VOP Objednateli:

a.       formulář Smlouvy o zájezdu;

b.      příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy Zájezdů a spojených cestovních služeb

c.       obecné informace o vízových požadavcích země určení. Informace o přibližných lhůtách pro vyřízení víz lze poskytnout odkazem na úřední informace země určení;

d.      zdravotní požadavky pro cesty

e.      doklad o pojištění CK pro případ úpadku.

 

5.       Smlouva o zájezdu je účinná doručením úplně vyplněného formuláře Smlouvy o zájezdu zpět CK.

 

6.       Po obdržení vyplněného formuláře Smlouvy o zájezdu zašle CK zákazníkovi, který nepředal CK, resp. jejímu zástupci vlastnoručně podepsanou Smlouvu o zájezdu, potvrzení o Zájezdu v textové podobě.

 

7.       Objednatel uzavřením Smlouvy o zájezdu osvědčuje, že:

a.       mu byly spolu s návrhem Smlouvy o zájezdu zaslány tyto VOP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni spolucestující souhlasí;

b.      mu byly předány informace s podrobným vymezením Zájezdu;

c.       mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku;

d.      mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy Zájezdů a spojených cestovních služeb;

e.      mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení;

f.        mu byl předán kontakt na místního zástupce CK;

g.       je oprávněn Smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch ostatních spolucestujících a že tyto další spolucestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na Zájezdu řádně pověřily. Pokud objednatel uzavírá Smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Zájezdu.

 

8.       Pokud zákazník uzavírá Smlouvu o zájezdu za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny Zájezdu a předání potřebných informací.

 

9.       CK doručí Objednateli vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením Zájezdu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, případně o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením Smlouvy o zájezdu. Ve stejné lhůtě CK předá zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění Zájezdu třeba. Je-li Smlouva o zájezdu uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením Zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření Smlouvy o zájezdu.

 

10.   Všechny údaje a skutečnosti obsažené v katalogu a ceníku CK odpovídají informacím známým v době tisku a CK si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření Smlouvy o zájezdu s Objednatelem. Fotografie zveřejněné v katalogu jsou ilustračního charakteru. CK neodpovídá za obsah inzertních stran uveřejněných v katalogu, ceníku a jiných materiálech, které CK vydává a které jsou poskytnuté třetími osobami a neručí za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není a nemůže je ovlivnit.

 

3)    Cenové a platební podmínky

 

1.       Celková cena Zájezdu se skládá z ceny Zájezdu a dalších příplatků jako je cestovní pojištění, letištní poplatky a služby označené v katalogu jako služby za příplatek.

 

2.       Cenou za Zájezd nebo za objednané služby se rozumí cena, která je dohodnuta mezi CK a Objednatelem a která je uvedena ve Smlouvě o zájezdu. Ze slev poskytovaných CK má Objednatel nárok jen na ty, které jsou v platnosti ke dni vzniku smluvního vztahu, kdy je musí i uplatnit, jinak jeho nárok na jejich poskytnutí zaniká. V případě možnosti využití více druhů slev není možná jejich kumulace a Objednatel si může vybrat tu, která je pro něj výhodnější, pokud není určeno nebo výslovně dohodnuto s CK jinak. Slevy nelze uplatňovat dodatečně.

 

3.       Po doručení potvrzení o Zájezdu je Objednatel povinen do dvou dnů uhradit rezervační poplatek ve výši:

a.       25 % z ceny Zájezdu nebo služby cestovního ruchu, pokud je začátek čerpání služeb, resp. nástup na Zájezd v čase nad 120 dnů,

b.      50 % z ceny Zájezdu nebo služby cestovního ruchu, pokud je začátek čerpání služeb, resp. nástup na Zájezd v čase od 119 – 30 dní,

c.       100 % z ceny Zájezdu nebo služby cestovního ruchu, pokud je začátek čerpání služeb, resp. nástup na Zájezd méně než 30 dní.

Zbylou část ceny Zájezdu je Objednatel povinen zaplatit nejpozději 30 dnů před zahájením Zájezdu.

 

4.       Za objednané služby je možné zaplatit v hotovosti, prostřednictvím platebních karet, pokud to prodejní místo CK umožňuje, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, přičemž za den zaplacení je považován den, kdy byly finanční prostředky připsány na účet CK, resp. převzaty CK v hotovosti.

5.       V případě nezaplacení ceny Zájezdu nebo ceny za objednané služby ve stanovených lhůtách je CK oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu a Zájezd nebo služby neposkytnout, přičemž Objednatel je povinen uhradit stornopoplatky podle těchto VOP, příp. skutečně vynaložené náklady, které CK nesplněním si smluvních povinností Objednatelem vznikly.

 

4)    Práva a povinnosti Objednatele

 

1.       K základním právům Objednatele patří:

a.       právo na řádné poskytnutí Zájezdu nebo služby;

b.      právo na řádné poskytnutí informací týkajících se Zájezdu nebo služby, včetně dodatečných informací, které nejsou uvedeny v katalogu, jakož i na informace o všech případných změnách týkajících se termínu, programu, rozsahu služeb a ceny Zájezdu;

c.       právo zrušit svou účast na Zájezdu nebo službě kdykoli před zahájením čerpání Zájezdu nebo služby odstoupením od Smlouvy o zájezdu nebo od Smlouvy o službě, a to podle podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách;

d.      právo reklamovat případné nedostatky a vady objednaných, resp. poskytnutých služeb v rámci Zájezdu podle reklamačního řádu CK;

e.      právo před zahájením Zájezdu písemně oznámit CK, že se Zájezdu nebo služby místo něho zúčastní jiná osoba, a to za podmínek uvedených v článku 6. těchto VOP;

f.        právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o službě, před nepovolanými osobami;

g.       jiná práva, která pro něj vyplývají ze Smlouvy o zájezdu nebo z obecně závazných právních předpisů.

 

2.       K základním povinnostem Objednatele patří:

a.       poskytnout CK potřebnou součinnost na řádné zabezpečení a poskytnutí Zájezdu nebo služby, jakož i všechny dokumenty, informace a jiné věci potřebné k jejich řádnému zabezpečení a poskytnutí, především je povinen úplně a pravdivě uvádět údaje ve Smlouvě o zájezdu a v případě jejich změn, je povinen CK neprodleně informovat. V případě nesplnění této povinnosti je Objednavatel povinen uhradit CK veškeré náklady a škodu, která poskytnutím nesprávných a neúplných údajů CK vznikla;

b.      zaplatit dohodnutou cenu Zájezdu nebo služby řádně a včas způsobem dohodnutým ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o službě a na výzvu CK předložit její potvrzení o zaplacení;

c.       bez zbytečného odkladu a ve lhůtě určené CK sdělit své stanovisko k případným změnám, o kterých byl informován ze strany CK;

d.      převzít v čase určeném CK od ní doklady potřebné pro Zájezd nebo službu (např. letenky, ubytovací průkazy…), neprodleně zkontrolovat správnost údajů v nich uvedených a řídit se jimi;

e.      dodržovat celní, pasové, zdravotní, devizové, dopravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země, do které cestuje,

f.        upozornit včas na cizí státní příslušenství Spolucestujícího;

g.       zajistit, aby osoby mladší 15 let a případně i zdravotně postižené osoby, měly doprovod a byly pod dohledem dospělého účastníka Zájezdu po celou dobu trvání Zájezdu;

h.      řídit se pokyny pro účastníky Zájezdu jakož i ústními pokyny průvodce, delegáta nebo jiného určeného zástupce CK v místě pobytu, tak i pokyny provozovatele ubytovacího zařízení a dodržovat stanovený program;

i.         počínat si tak, aby nedocházelo k událostem, které by mohly ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky Zájezdu, především, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo na majetku ostatních účastníků Zájezdu, poskytovatelů služeb nebo CK; v opačném případě odpovídá za vzniklou škodu CK nebo třetím osobám;

j.        neprodleně oznámit všechny zjištěné nedostatky a vady Zájezdu přímo na místě delegátovi nebo jinému určenému zástupci CK a poskytnout součinnost potřebnou k jejich odstranění, aby mohla být v rámci možností provedena náprava přímo na místě;

k.       nastoupit na Zájezd ve stanoveném místě a čase podle pokynů CK, v případě prodlení z vlastní viny s nástupem k čerpání dohodnutých služeb, dopravit se na vlastní náklady a odpovědnost na místo odpovídající časovému harmonogramu dohodnutých služeb.

 

3.       V případě, že Objednatel omezuje během trvání Zájezdu svým nevhodným chováním CK jako pořadatele Zájezdu, jeho zástupce, smluvní partnery nebo jiné účastníky Zájezdu (např. hrubým, nekulturním či hlučným chováním, nadměrným požíváním alkoholu, omamných látek apod.), porušuje pokyny CK, narušuje plynulý časový průběh Zájezdu, nebo poškozuje cizí majetek, je takové jednání považováno za podstatné porušení podmínek Smlouvy o zájezdu. Zástupce CK je v takovém případě oprávněn vyvodit vůči Objednavateli postih spočívající v neposkytnutí dalších služeb během Zájezdu nebo i vyloučení z přepravy, případně z celého Zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení Objednatele, je CK oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez náhrady, či jakéhokoli nároku na odškodnění vyloučeného Objednatele za nevyužité služby.

 

4.       CK si vyhrazuje právo vyloučit Objednatele ze Zájezdu bez nároku na náhradu také v případě, že závažným způsobem poruší obecně závazné právní předpisy nebo zvyklosti České republiky nebo navštívené země. V takovém případě je Objednatel Zájezdu povinen uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením ze Zájezdu.

 

5.       Objednatel bere na vědomí, že některé státy vyžadují pro povolení vstupu na své území pas pro dítě od 0 let bez ohledu na skutečnost, zda dítě cestuje se svým zákonným zástupcem.  V případě, že dítě necestuje s rodičem, musí být Cestovní kanceláři před začátkem Zájezdu předložen písemný souhlas zákonného zástupce; pravost podpisu zákonného zástupce musí být úředně ověřena, pokud zákonný zástupce nepodepíše souhlas přímo před pracovníkem CK nebo Zprostředkovatelem. Osoby, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, mohou cestovat pouze v doprovodu a dohledu jiných dospělých osob.

 

5)    Práva a povinnosti Cestovní kanceláře

 

1.       Právům a povinnostem Objednatele uvedeným v článku 4. VOP přiměřeně odpovídají práva a povinnosti CK.

 

2.       CK je povinna:

a.       poskytnout Objednavateli řádný rozsah objednaných a zaplacených služeb;

b.      mít uzavřené povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře podle § 6 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

c.       před uzavřením Smlouvy o zájezdu informovat o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Objednatele o koupi Zájezdu;

d.      oznámit Objednateli všechny informace o skutečnostech, které nastaly po uzavření Smlouvy o zájezdu a které mohou mít vliv na rozhodnutí Objednatele nastoupit na Zájezd;

e.      v případě nároku zákazníka na vrácení ceny Zájezdu nebo její části, zaplatit tuto částku nejpozději do 14 dnů;

f.        nejpozději sedm dní před zahájením Zájezdu poskytnout Objednateli písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro Objednatele důležité a které jsou CK známy (zejména informace podle § 2529 Občanského zákoníku), pokud již nebyly Objednateli poskytnuty při podpisu Smlouvy o zájezdu nebo v jiném dokumentu, který Objednatel obdržel od CK nebo Zprostředkovatele. V případě, že je Smlouva o zájezdu uzavřena v době kratší než sedm dní před zahájením Zájezdu, je CK povinna svou povinnost splnit při uzavření smlouvy.

 

3.       CK není povinna poskytnout Objednateli plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb. Zvláštním přáním Objednatele (např. pokoje vedle sebe, výhled na moře) není CK povinna vyhovět, pokud se nejedná o služby za příplatek. Nicméně CK se pokusí se svými dodavateli vyjednat služby podle přání zákazníků. Nedodržením přání zákazníka, které nejsou za příplatek, nevzniká Objednateli právo z vadného plnění.

 

6)    Změna v osobě Objednatele (právo na postoupení smlouvy o Zájezdu)

 

1.       Objednatel je oprávněn do 7 dnů před zahájením Zájezdu písemně oznámit CK, že Zájezdu se místo něho zúčastní jiná osoba. Toto oznámení musí obsahovat identifikační údaje nového Objednatele (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, údaj o platnosti a čísle cestovního dokladu) jakož i vlastnoručně podepsané prohlášení nového Objednatele, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, s těmito Všeobecnými podmínkami a že splňuje všechny podmínky účasti na Zájezdu.

2.       CK se pokusí vyjít Objednateli vstříc i u pozdějších změn v osobě zákazníka, nicméně upozorňuje, že pokud dojde ke změně s tak krátkým předstihem, že poskytovatelé služeb již nemohou být o změně informováni, pak CK přání Objednatele na postoupení Smlouvy o zájezdu nevyhoví.

 

3.       Dnem doručení oznámení podle bodu 6.1 CK se v něm uvedená osoba stává novým Objednavatelem, který vstupuje do práv a povinností původního Objednatele, přičemž platí, že původní Objednatel a nový Objednatel společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny Zájezdu a úhradu nákladů, které Cestovní kanceláři v souvislosti se změnou Objednatele vzniknou. Cestovní kancelář je oprávněna účtovat si za každou jednu změnu (tj. za každou osobu) Objednatele manipulační poplatek ve výši nákladů zaplacených svým dodavatelům za změnu osoby, minimálně však manipulační poplatek ve výši 1000Kč. Vyšší náklady za postoupení smlouvy se aplikují zejména na Zájezdy „MIXX“.

 

4.